Կորպորատիվ ծառայություններ

Ամերիան ունի համալիր գործարար խորհրդատվության հարուստ փորձ տարբեր ասպարեզներում: Մենք աջակցում ենք մեր հաճախորդներին զարգացնելու իրենց բիզնեսը՝ սահմանելով սպասարկման և կատարելության նոր չափանիշներ: Մենք ձգտում ենք շարունակաբար կատարելագործել տրամադրվող ծառայությունները և ընդարձակել դրանց ցանկը՝ այդպիսով ապահովելով մեր հաճախորդների, գործընկերների և աշխատակիցների փոխշահավետ գործակցությունը:

Ամերիան խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում իրավաբանական անձանց և ինստիտուցիոնալ կազմակերպություններին՝ խստորեն պահպանելով հաճախորդների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվության գաղտնիությունը և անկողմնակալությունը: Մասնագիտացած հետազոտական թիմն իրականացնում է տնտեսության տարբեր ոլորտների հետազոտություններ թե՛ սեփական նախաձեռնությամբ, թե՛ հաճախորդների պատվերով:
Կորպորատիվ խորհրդատվական ծառայություններ

Մենք մասնագիտացած ենք հետևյալ ուղղություններում.

Strategy

Ռազմավարություն

 • Բիզնես գաղափարի իրագործելիության ուսումնասիրություն
 • Գործարար ծրագրերի մշակում
 • Կառուցվածքային բարեփոխումների և օպտիմալացման հայեցակարգի պատրաստում
 • Ֆինանսական կառավարման համակարգերի մշակում և ներդրում
 • Ընկերության/նախագծի զարգացման ռազմավարության մշակում
 • Տարբեր ոլորտներում ֆրանշիզի (ֆրանչայզինգային իրավունքի) ձեռքբերման բանակցությունների վարում
 • Տեղական գործող բիզնեսը ֆրանչայզինգի ձևաչափով զարգացնելու վերաբերյալ համապարփակ խորհրդատվության տրամադրում
operations

Գործառնություններ

 • Բիզնես գործընթացների մշակում և գործառույթների վերանայում
 • Գործառնական գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Սարքավորումների ձեռքբերման վերաբերյալ մատակարարների հետ բանակցությունների վարում
 • Վարկանշավորման նախապատրաստում

Մարքեթինգ

 • Տեղական և միջազգային շուկաներում ընկերության և/կամ առանձին բրենդի մարքեթինգային ռազմավարության մշակում
 • Մարքեթինգային գործողությունների ծրագրի պատրաստում
 • Վաճառքի ծրագրի մշակում
 • Ընկերության մարքեթինգի և վաճառքի կազմակերպական կառուցվածքի մշակում
 • Մարքեթինգի և վաճառքի կարողությունների զարգացման վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Նոր ապրանքի փորձնական մարքեթինգի կազմակերպում
 • Մարքեթինգային համալիրի մշակում (ապրանքային քաղաքականություն, գնային քաղաքականություն, վաճառահանման քաղաքականություն, առաջմղման քաղաքականություն)
 • Շուկայի վերլուծություն
 • Բրենդի ռազմավարական կառավարում
 • Հաճախորդի կենսացիկլի և փորձառության կառավարում
 • Հաճախորդի լոյալության համակարգի մշակում
 • Ընկերության մարքեթինգային գործունեության արդյունավետության գնահատում
 • Մարքեթինգային աուդիտ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության մշակում
 • Ընկերության կորպորատիվ մշակույթի և արժեքների հայեցակարգի փաստաթղթավորում
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բիզնես գործընթացների նախագծում
 • Պաշտոնեական հրահանգների մշակում
 • Աշխատատեղերի աստիճանակարգում, վարձատրության համակարգի մշակում և ներդրում
 • Անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության գնահատման համակարգերի մշակում և ներդրում
 • Մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում և վերապատրաստման պլանի մշակում
 • Անձնակազմի համալրման գործընթացի կազմակերպում

Կորպորատիվ ֆինանսներ

 • Ֆինանսական կանխատեսման մոդելի մշակում և ֆինանսական արդյունավետության գնահատում
 • Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում և կառավարում
 • Ֆինանսական վերակազմավորում
 • Արտադրանքի/ծառայության ինքնարժեքի հաշվարկում
 • Ծրագրի ֆինանսավորման արդյունավետ սխեմաների մշակում

Հետազոտություններ

 • Տնտեսության ոլորտների մակրոտնտեսական վերլուծություն
 • Շուկայի ուսումնասիրություն և պահանջարկի գնահատում
 • Հետազոտության պլանի մշակում
 • Սպառողի նախասիրությունների և փորձի ուսումնասիրություն (f2f հարցումներ, դիտարկումներ, ֆոկուս խմբեր, խորքային հարցազրույցներ)
 • Բրենդի ճանաչելիության ուսումնասիրություն
 • Հաճախորդի բավարարվածության ուսումնասիրություն